07/07/2022 – Ple ordinari a l’Ajuntament de Montornès del Vallès

17 regidors i regidores. – MONTORNÈS EN COMÚ (8): José Montero (alcalde); Mar García; Jordi Delgado; Natalia Segura; Juan José Fernández; Ana Madrona; Sergio Carrillo; Mercedes Jiménez – PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (4): Eva Díaz; Juan José Sierra; Rut Carlos; Sergio Pinza – ERC-ACORD MUNICIPAL (1): Joffre Giner – CIUTADANS (1): Ángeles Menchén – PARTIT POPULAR (1): Miguel Ángel Alvarado – MONTORNÈS PER LA REPÚBLICA (1): Jaume Casanovas – REGIDOR NO ADSCRIT: Luis Ramos ORDRE DEL DIA 1.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 2 de juny de 2022. 2.- Assabentat dels decrets dictats entre el 30 de maig i el 30 de juny de 2022. 3.- Assabentat del decret de 20 de juny de 2022, que aprova la liquidació del Pressupost municipal de l’anualitat 2021. 4.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica. 5.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de Mobilitat. 6.- Aprovar inicialment el Reglament regulador dels espais i equipaments culturals de Montornès del Vallès. 7.- Aprovar inicialment les Cartes de Serveis de l’Ajuntament. 8.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI). 9.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE). 10.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.49 reguladora del preu públic per la prestació del servei de Bar al Casal de la Gent Gran per l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 11.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm.21 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 12.- Aprovar el reconeixement de l’entitat Associació de voluntaris de Protecció civil Congost-Mogent com l’única vinculada a l’autoritat de Protecció civil i plans de protecció civil municipals. 13.- Aprovar el III Pla d’Igualtat de Gènere a la Ciutadania de Montornès del Vallès. 14.- Moció sobre l’ocupació il·legal d’habitatges i de protecció al dret a la propietat privada. 15.- Moció en defensa dels jutjats de pau. 16.- Sessió de control dels òrgans de govern.